67 prosent av ungane som veks opp i familiar som leiger bustadar, er fattige, viser tal frå SSB. Forskar meiner det er ei gløymd gruppe i debatten om renteaukar.

Fattige står utanfor bustad­mark­naden

Bustad er viktig: Familiar som leiger bustadar er kraftig overrepresentert blant fattige, og endå meir enn vi tidlegare har tenkt, ifølgje ein SSB-rapport. Forskarane bak rapporten meiner vi må ta meir omsyn til bustad når vi lagar bustadpolitikk, skattepolitkk og ytingar. Foto: Luca Kleve-Ruud, Samfoto

102.600 born veks opp i fattige familiar. Sjølv om det er enormt mange ungar, er det det lågaste talet sidan 2016.

Innenriks