Det er enkelt å finne fleirtal i Bergen og det er enkelt å byggje bybana, men ikkje å gjere begge delar.

Ein uheilag allianse

Arbeidarpartiet i Bergen hadde ikkje noko val morgonen etter valet. Dei måtte gå av og la Høgre forsøkje å finne ut korleis dei skal danne eit styringsdyktig byråd. Det førre valet var det dårlegaste dei har gjort i Bergen, og dette var endå verre. I Bergen skal tolv parti vere representerte dei komande fire åra. I går inviterte Høgre Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg folkeparti til sonderingar. Dei fire har ikkje fleirtal, men er ein god stad å starte. Dei må få tre mandat på si side for å ha eit fleirtal.

Først må Høgre , Venstre og KrF verte samde med Framstegspartiet som ikkje vil byggje bybana over Bryggen. Senterpartiet kan gje dei to mandat, men vil ikkje ha bybana over Bryggen. Bergenslisten (4), Industri- og næringspartiet (3) og Pensjonistpartiet (1) kan hjelpe å byggje eit fleirtal, men alle har ultimatum mot bybana over Bryggen. INP vil ikkje ha bybane i det heile. I eit parlamentarisk styre som Bergen og Oslo har, fungerer byrådet som ei byregjering. Og som regjeringa i Stortinget treng ikkje eit byråd ha fleirtal i bystyret. Dei må berre ikkje ha fleirtalet mot seg. Etter kvart treng dei å vedta eit budsjett, og det er vanleg å ha eit i alle fall litt forpliktande samarbeid på førehand om at ein i det minste tek sikte på å verte samde om budsjettet. Det har Arbeidarpartiet og Venstre hatt saman med Senterpartiet og partia til venstre den siste perioden.

Om Høgre vil ha eit borgarleg fleirtal, plukkar dei berre kven som helst av dei som ikkje vil ha bybana over Bryggen, og så er det i boks. Det er jo det som står i programmet til Høgre, og dei får enkelt støtte til budsjettet på den måten, men dei garanterte før valet at dei ikkje skulle ta den omkampen om bybana som det i så fall vil medføre. Då brenner dei bruer til andre parti, som Venstre og Kristeleg folkeparti, men òg til Arbeidarpartiet og MDG, og gjer samarbeid om saker vanskelegare. Politisk redaktør i Bergensavisen Sølve Rydland føreslår noko som kan få mange sentrumsveljarar til å lyse opp: Ap og Høgre inngår ein forpliktande avtale om bybana, samstundes som Ap lovar å ikkje felle eit Høgre-byråd med Venstre og Kristeleg folkeparti. Ein skal nok slite med å få nokon i Ap til å tenkje den tanken høgt, i alle fall ikkje så kort tid etter valet, og kanskje er det heilt umogleg å få til, men ein må truleg tenkje tankar godt utanfor boksen for å snikre saman eit byråd som både sikrar bybana til Åsane og kan styre utan at det er på nåde av eit parti med bybaneultimatum.

I går dukka det opp 2000 førehandsrøyster som ikkje var talde og finteljinga av røystene vil halde fram i dag. Venstre er ifølgje Bergens Tidende 31 røyster frå å ta eitt mandat frå Høgre. Det gjev i så fall det avtroppande byrådet regnbogefleirtal til venstre med berre eitt «bybane i tunnel»-parti: Senterpartiet. Men så kjem neste punkt. I kveld er det truleg klart korleis slengarar og personrøyster slår ut. Torstein Dahle i Raudt stod nedst på lista, men kan kome inn og ta bybanekampen.

Kommentar