Hemmelighold

Justisdepartementet ønsker å endre offentlighetsloven og arkivforskriften slik at en større del av offentlige virksomheters dokumenter unndras innsyn og journalføring. I forslaget begrunnes endringen med at organinterne dokumenter er en del av intern saksforberedelse, og at unntak fra offentlighet gir større rom for intern meningsbrytning og vurderinger fram til organets endelige standpunkt. Tidligere har offentlige organer hatt anledning til å nekte innsyn i slike dokumenter. Nå ønsker departementet også å stanse journalføring av dem, for å hindre at kunnskap om dem tilfaller alt fra interesserte samfunnsborgere til journalister og forskere.

Én av dem som reagerer på forslaget, er tidligere riksrevisor og mangeårig stortingsrepresentant i kontrollkomiteen Per-Kristian Foss. I et innlegg i Aftenposten kritiserer han regjeringen for å ønske mer hemmelighold. Selvfølgelig kan det være irriterende for forvaltningen å vite at det når som helst kan bli bedt om innsyn i dokumenter og saksgang. Det er nok mang en toppbyråkrat eller statsråd som skulle vært dét foruten. Da glemmer departementet at visshet om muligheten for innsyn kan skjerpe kvaliteten i arbeidet, mener Foss. Dessuten mener vår tidligere riksrevisor at vi gang på gang har sett at innsyn i offentlig saksgang har tilført saker nye momenter. Han viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen slår fast at den «vil sikre at offentlighetsloven og prinsippet om mer offentlighet praktiseres i alle offentlige virksomheter». Like fullt gjør den det motsatte. Foss minner også om at Justisdepartementet kom dårligst ut da Riksrevisjonen undersøkte forvaltningens praktisering av offentlighetsloven.

I forslaget til lovendring har Justisdepartementet også rotet seg bort i en underlig sirkelargumentasjon. Departementet hevder at en del offentlige virksomheter lar være å journalføre organinterne dokumenter for å unngå at det blir bedt om innsyn. Det gir mindre offentlighet, skriver departementet. Men konklusjonen er merkelig: I stedet for å kreve at dagens lov følges, vil regjeringen åpne for at en slik praksis blir lovlig. Byråkraters irritasjon må ikke føre til mindre innsyn. Allmennhetens tillit til offentlige organer henger sammen med vissheten om at vi kan se dem i kortene.

Leder